Beschreibung

Müslümanın İnanç Esasları

Yüce Rabbimize hamd ve senâ, O’nun yüce elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât ve selâm ederiz.
Yüce Rabbimizin biz âciz kullarına ihsân ettiği sayısız nimetleri arasında doğru bir inancın ve samîmî kulluğun önemli bir yeri vardır. Bir müslümanın en önemli görevi; samîmî ve hakîkî bir inanca sahip olması ve inancının gerektirdiği şekilde Rabbimize karşı kulluk görevlerini yapmasıdır. Bir insan için, bu fânî dünyadan, küfür veya itâatsizliği sebebiyle cehennemi hak ederek gitmesi kadar büyük bir kayıp düşünülemez.
Bir müslüman, önce dinini, inancını, sonra mümin olarak yapacağı görevleri, uzak duracağı hususları öğrenmeli ve buna göre hayatına çeki düzen vermelidir.
Rabbimize hamdolsun yaşadığımız bu çağda dînî bilgilerin her alanında çok değerli telif ve tercüme eserler mevcuttur. Bunların her birisinin ayrı bir özelliği ve güzelliği vardır.
Bununla beraber her seviyede insanın muhtaç olduğu, inançla ilgili bilgilerin derli toplu yer aldığı bir kitabın yazılmasına ihtiyaç vardır. Ben de daha önce yazmış olduğum “Delilleriyle İslâm Akâidi” adlı eserimden özetlenerek meydana getirdiğim bu eserimde herkesin faydalanabileceği inanç esaslarıyla ilgili bilgileri toplamaya çalıştım.. Buradaki mevzûlarla ilgili daha geniş mâlûmât isteyenler o kitabıma mürâcaat edebilirler.
Bu eser, Ehl-i Sünnet’in inançla ilgili görüşlerini özetle yansıtan bir eserdir. Ehl-i Sünnet’in inançla ilgili görüşlerini, âyet ve hadisler ışığında yansıtan bu kitabın, dînî bilgisi ve öğrenim seviyesi ne olursa olsun, herkese faydalı olacağı inancını taşıyorum.
Bu kitabın sonuna koyduğum ekte Mâtürîdî Mezhebinin en eski ve temel akâid risâleleri olan İmâm Ebû Hanîfe (ö. 150/767)’nin “el-Fıkhu’l-ekber” adlı risâlesi, Ebû Ca’fer Ahmed et-Tahâvî (ö.321/933)’nin “Akîdetü’t-Tahâvî”si, Hakîm Semerkandî (ö. 342/953)’nin “es-Sevâdu’l-a’zam”ı ve Necmeddin Ömer Nesefî (ö. 537/1142)’nin “Akâidu’n-Nesefî” adlı risâlelerini bir araya getirerek tercümelerini koydum.
Böyle bir eseri meydana getirmeye beni muvaffak kılan Rabbimize sayısız hamd ü senâlar ediyor, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize salât ve selâm ediyorum. Bu kitabın neşredilmesini sağlayan Erkam Yayınevi sahibi Abdullah Sert Beyefendi’ye şükranlarımı sunarım. Eserin incelenmesi, basım ve dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu eserden pek çok kişinin istifâde etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim.
Tevfîk ve inâyet ancak Allah Teâlâ’dandır.

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Müslümanin Inanc Esaslari“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Scroll