Beschreibung

Kaside-i Bürde

Gönülleri envâr-ı muhabbetin sağanakları ile bîkarar ettikten sonra gene lutf edip dilleri, sâhil-i temkînde tutan

Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâ ederim. Mevcûdâtın zikirleri ve nefesleri adedince salât ü selâm Peygamberimiz,

Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem- ve bilcümle peygamberânın; âlinin, ashâbının,

Allah’ın rahmet ve berekâtı yolunca gidenlerin üzerine olsun.Kasîde-i Bürde, gerek mevzûu gerekse edebî kıymeti

itibariyle Kur’an dili ile yazılmış dünya şaheserlerinin ön saflarında yer alır. İlhâmât-ı Rabbânî ile kaleme alındığı

muhakkak olan bu eserin, ilim ve irfân ehline arz olunduğu günden itibaren pek çok okunduğu, hattta ezber edildiği,

pek çok dillere terceme ve şerhlerinin yapıldığı muhakkaktır.Hicret-i Nebeviyyenin 1400. yılının arefesinde ve 1400. yılı

münâsebeti ile taraf-ı fakîranemden neslimiz gençliğine bir armağan olması ümîdi ile hazırlanmış bulunan bu tercemenin,

tercemedeki muvaffakiyyet bakımından uzun uzadıya bir iddiâsı yoktur. Hele edebî bir eserin nazmen, aynı vezin,

mana ve ahenk içinde tercemesi müşkil işlerdendir

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Kaside-i Bürde“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Scroll