Bild vergrößern

Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-i Kerim

2,00 
Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim ÖNSÖZ Bizleri, lûtf u keremiyle yokluktan varlığa çıkaran, sayısız mahlûkat içinde en mükerrem varlık olan “insan”lardan kılan, ebedî saâdet kapısının anahtarı mevkiindeki îman nîmetine mazhar eyleyen, 124 bin küsur peygamber içinde En Sevgili Rasûl’üne ümmet olma bahtiyarlığını ihsân eden, sözlerin en güzeli, mûcizelerin en büyüğü Kur’ân-ı Kerîm’e […]

322 vorrätig

Auf die Wunschliste
Auf die Wunschliste

Beschreibung

Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim

ÖNSÖZ

Bizleri, lûtf u keremiyle yokluktan varlığa çıkaran, sayısız mahlûkat içinde en mükerrem varlık olan “insan”lardan kılan, ebedî saâdet kapısının anahtarı mevkiindeki îman nîmetine mazhar eyleyen, 124 bin küsur peygamber içinde En Sevgili Rasûl’üne ümmet olma bahtiyarlığını ihsân eden, sözlerin en güzeli, mûcizelerin en büyüğü Kur’ân-ı Kerîm’e muhâtap kılmakla şereflendiren Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.Câhiliye karanlıklarında, izzet, şeref ve haysiyetini kaybetmiş olan insanoğlunu, İslâm’ın nurlu iklîmine sevk ederek gönülleri ihyâ eden, yarı vahşi bir toplumdan fazîletler medeniyeti inşâ eden ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazret-i Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e, O’nun Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına, sonsuz salât ü selâm olsun.Ceddimiz Âdem u’ın aslî vatanı olan Cen­net’e dönüş yolu, ancak Cenâb-ı Hakk’ın arzu ettiği kulluk husûsiyetlerinin tahsilinden geçmektedir. Rabbimiz, bu husûsiyetleri bildirmek ve onların nasıl tahsil edileceğini öğretmek üzere, bizlere iki muazzam rehber ihsân etmiştir ki, bunlar; Kur’ân-ı Kerîm ve Hazret-i Peygamber r Efendimiz’dir.Kur’ân-ı Kerîm; vahiyle terbiye edilmemiş zihnî melekeler ve kalbî temâyüllerin, insanoğlunu sürükleyebileceği bâdirelerden kurtulmanın yegâne vâsıtası olarak, Âhirzaman Nebîsi ile insanoğluna lûtfedilen ilâhî bir hediyedir.Peygamber Efendimiz r ise, Kur’ân ah­kâ­mı­nın ve ahlâkının, nasıl ve ne şekilde yaşanacağını, insanoğluna fiilî örnekleriyle sergileyen, İslâm’ın yeğâne huzur ve saâdet dîni olduğunu nezih hayatıyla ortaya koyan, eşsiz bir ikrâm-ı ilâhîdir.
Bu sebeple, yaratılış gâyesini ve var oluş hikmetini gerçekleştirmeye, yani Allah Teâlâ’yı doğru bir mâhiyette tanıyıp O’na güzel bir kullukta bulunmaya mecbur olan insanoğlu için en lüzumlu iş, bütün hayatını Kur’ân ve Sünnet’in tâlimatlarına göre tanzim etmektir. Yani Kur’ân-ı Kerîm ve onun canlı bir tefsîri mâhiyetindeki Rasûlullah r Efendimiz’in güzel ahlâkıyla ahlâklanarak, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın dînini temsil edebilmektir.
Âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere insan, kendisine ihsân edilen her türlü nîmetten, kıyâmet günü tek tek sorguya çekilecektir. Dolayısıyla Kur’ân ve Sünnet gibi iki büyük nîmete nâiliyetle şereflenmişken, onların gösterdiği feyizli istikâmette yürümek yerine -Allah muhâfaza buyursun- onlardan yüz çevirmek, kişinin ebedî hayatını elîm bir azap faslına çeviren, dehşetli bir nankörlük ve kıymet bilmezliktir.
Hiçbir zaman unutmayalım ki; Kur’ân ve Sünnet ile meşgûliyetimiz, bizim Allah ve Rasûlü’ne olan muhabbet ve bağlılığımızın da en belirgin ölçüsü durumundadır.
Bizler de, Allah ve Rasûlü’ne olan muhabbetimizi muhâsebe etmek, Kur’ân ile yakınlığımızı ve Allah Rasûlü ile beraberliğimizi her geçen gün daha da artırmak arzusuyla, evvelce kaleme almış olduğumuz muhtelif yazılarımızdan bir hulâsa sadedinde, elinizdeki bu mütevâzı kitapçığı derlemiş bulunuyoruz. Cenâb-ı Hak, her vesîleyle gönüllerimizde Kur’ân ve Sünnet’in feyzini ziyâdeleştirsin; bu iki hidâyet nûrundan lâyıkıyla istifâde edebilmeyi lûtfeylesin.
Bizler, her ne kadar O Rahmet Peygam­be­ri’nden 14 asır sonra gelmiş olsak da, en büyük arzu ve idealimiz, O’nun buyurduğu “kardeşlerim” il­ti­fâ­tına nâil olabilmektir. O’nunla yeryüzüne gelen fasl-ı bahârın zamanımıza kadar süregelen rahmet, bereket ve hidâyet yağmurlarında küçük bir damlacık olabilmektir. Nitekim O Gönüller Sultânı r, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyuruyorlar:
“Benim ümmetimin misâli, yağmurun misâli gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez!” (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130)
Cenâb-ı Hak cümlemizi, mûcize kelâmı Kur’ân-ı Kerîm’in ve onun canlı bir tefsiri olan Ra­­sû­­lullah r Efendimiz’in kadr u kıymetini lâ­yı­­kıyla idrâk eden, fânî hayatını Kur’ân ve Sün­net’in feyizli iklîminde yaşayıp ebedî kurtuluşa nâil olan bahtiyar kulları arasına lûtf u keremiyle kabul buyursun.
Âmîn!..

    Osman Nûri TOPBAŞ
             Mart 2014
              Üskü

Zusätzliche Informationen

Manufacturer

Erkam Yayinlari

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-i Kerim“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Scroll